Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia täiskasvanutele

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia

Psühholoogiline nõustamine on abiks igapäevaelus ettetulevate murede ja probleemide korral, mis ei vaja otseselt tablettravi ega psühhoteraapiat. Nõustamise eesmärk on aidata probleeme lahendada, ennetada probleemide süvenemist, leevendada pingeid ja toetada inimest talle oluliste eesmärkide saavutamisel. Peamised teemad, millega psühholoogi juurde pöördutakse on suhtlemisraskused, stress, häiritud une- ja toitumisrežiim, peavalu, raskused tööl või õppetöös, madal enesehinnang, motivatsiooni puudumine, kohanemisraskused, haigestumine tõsisesse haigusesse, mure enda või lähedase pärast jms. 

Psühhoteraapia on struktureeritud protsess, mille eesmärgiks on leevendada väljakujunenud sümptomeid, muuta häirinud käitumis- ja mõtteviise ning edendada isiksuslikku küpsust ja heaolu. Meetodid ja tehnikad, mida selleks kasutatakse, sõltuvad väljaõppepõhisest psühhoteraapia koolkonnast.

Kognitiiv- ja käitumisteraapia põhjal on mõtted, tunded ja käitumine omavahel seotud ning muutus ühes põhjustab muutuse ka teistes. Halb enesetunne ja toimetulekuraskused on põhjustatud negatiivsetest mõtetest, tõlgendustest ja tähendustest. Kognitiiv- ja käitumisteraapia keskendub probleeme säilitavale teguritele. Teraapias tehakse kindlaks toimetulekut takistavad mõttemustrid ja käitumisviisid ning seatakse need uurimise alla. Otsitakse alternatiivseid seletusi, mille käigus sekkutakse takistavatesse hoiakutesse ning õpitud toimetuleku reeglitesse.

Motiveeriv intervjueerimine põhineb Carl Rogers’i kliendikesksel lähenemisel, mis on suunatud inimese käitumises positiivsete muutuste esilekutsumisele. Nõustaja ülesanne on aidata inimesel lahendada väljakutseid ja ebakõlasid oma elus, leida üles sisemine motivatsioon ja seda jõustada. See annab kliendile võimaluse kujutleda positiivset tulevikku, võtta oma elus ette muutusi, initsiatiiv ja vastutuse oma heaolu eest. Motiveeriva intervjueerimise nõustamistehnikate abil saavad inimesed olla edukamad oma eesmärkide poole püüdlemisel, nende saavutamisel ja soovitud tulemuste säilitamisel.

Pere on nagu iga teine süsteem, mille kõik liikmed mõjutavad üksteist. Paari- ja pereteraapias uuritakse omavahelisi suhteid ning elustaadiume ja -sündmusi. Uuritakse peresüsteemi ja toimetulekut takistavaid negatiivsed mustreid. Muutus luuakse läbi läheduse ja turvatunde suurendamise, üksteise kogemuste ja vajaduste mõistmise ning uute oskuste õppimise.

Lisbeth Pärtel

Tegevusterapeut, pereterapeut väljaõppes
Töötab laste, noorte ja täiskasvanutega
Töökeeled: eesti, inglise

Triin Hellamaa

Töö- ja organisatsioonipsühholoog, psühholoog-nõustaja väljaõppes
Töötab täiskasvanute ja organisatsioonidega
Töökeeled: eesti, inglise

Scroll to Top