Firmale on väga kulukas, kui juht kasutab oma mõjuvõimu halvasti – väheneb töötajate motivatsioon, tekib läbipõlemise oht, suureneb kaadri voolavus, kahanevad tootlikkus ja majandustulemused.

Juhi oskusest mõjuvõimu kasutada sõltuvad organisatsiooni kultuur ja moraal, töötajate pühendumine ja tulemuslikkus.
Mõjuvõimu kasutatakse halvasti kahel moel. Esimene on mõjuvõimu­ vähene kasutamine, mis on tihti tingitud ebakindlusest ja hirmust võimu kuri­tarvitada – see on omane näiteks algajale juhile, spetsialistist välja kasvanud juhile.
Teine on võimu kuritarvita­mine ehk võimutsemine, mille põhjus on enamasti mitteteadlikkus või vajadus ­võimupositsiooni kindlustada.

Oskamatu juht paneb töötajad kaeblema
Mille üle töötajad kõige sagedamini kaebavad? Mõni näide: mürgine õhkkond, igavad koosolekud, ühe töötaja eelistamine teisele, alluvate mikrojuhtimine, tunnustuse puudumine, ebamääraselt püstitatud eesmärgid ja tähtajad, juhtkonna võitlus konfliktide ja pingetega jne. Kõigi­ nende sümptomite taga on üks põhjus – mõjuvõimu ebaefektiivne kasutamine. Näiteks mikrojuhtimine pärsib töötajate loovust, puudulik tagasiside andmise oskus vähendab tootlikkust.
Kuidas juhid mõjuvõimu kuritarvitavad? Üks viis ongi alluvate mikrojuhtimine – liigne kontroll, sekkumine, usaldamatus, mis vähendab töötajate soovi panustada. See pärsib algatusvõimet ja loovust, vähendab motivatsiooni.
Tasub teada, et juht, kes kasutab võimu,­ kaotab oma mõjuvõimu. Juhi roll eeldab enesekindlust ja eneseusku. Selleks, et saada meeskonnalt luba juhtida, on oluline­ eelkõige anda luba iseendale ja siis see meeskonnalt välja teenida. Selle eeldus on isiklikud omadused ja suhtlemisoskus.
Mõjuvõimu kuritarvitamine on ka konfliktide, raskete vestluste vältimine, otsuste edasilükkamine – võimu mittepiisav kasutamine on sama ohtlik kui võimu kuritarvitamine. Juhid, kes ei täida oma rolli sajaprotsendiliselt, ei julge tegeleda probleemidega, lükkavad otsustamist edasi. Nad ei ole sihikindlad ega nõudlikud eesmärkide ja tähtaegade püstitamisel, ei oska anda või küsida konkreetseid lubadusi ja nendest kinni pidada, ei nõua alluvatelt aruandmist. See tekitab töötajates ükskõiksust ning vähendab nende tööpanust.
Mõjuvõimu kuritarvitavad juhid, kes ei tule toime stressiga, tõstavad häält, kiusavad, ähvardavad, süüdistavad teisi, kritiseerivad ja häbistavad alluvaid teiste ees.
Tasub meeles pidada, et mõjuvõimu dünaamikast lähtuvalt peab juht tagasiside saamiseks ise seda töötajatelt küsima. Juhi emotsionaalne reaktsioon tagasisidele ja ka sellele järgnevad sammud loovad tagasiside andmise kultuuri organisatsioonis. Juht, kes ei tunne end psühholoogiliselt kindlalt, ei julge olla tagasisidele avatud.
Mõjuvõimu kuritarvitamine on ka alluvate eelistamine. Onupojapoliitika mürgitab õhkkonda ning tekitab jõuetuse ja ebaõigluse tunde. Lisaks ei sobi juhile kuulujuttude levitamine, tagarääkimine – nn koalitsioonide moodustamine, konfliktide kaudne tekitamine eesmärgiga säilitada võimu.

Rollist tulenev mõjuvõim on habras
Juhi roll eeldab juhilt eneseteadlikkust. Positsioonist tulenev mõjuvõim on habras ja ainult sellele ei saa toetuda. Juhi roll, selle õigused, erialased teadmised ja kogemused on eelduseks, kuid juht ei saa neid täies mahus kasutada, kui kahtleb endas ja oma psühholoogilises õiguses juhtida, kui ta ei tunne ennast piisavalt enesekindlalt ning toetub ainult rolliga kaasnevale mõjuvõimule.
Rollist tulenevat mõjuvõimu kasutab inimene paremini, kui tal on tugev isikliku mõjuvõimu tunne. Juhti on oluline toetada isikliku mõjuvõimu ja eneseteadlikkuse arendamisel.
Isikliku mõjuvõimu komponendid on isiklik efektiivsus (enesekindlus ja sihikindlus, suutlikkus avaldada mõju ning saavutada eesmärke), võime reflekteerida, ennast analüüsida (võime olla avatud otsesele ja kaudsele tagasisidele eesmärgiga luua seoseid, mõista põhjuseid ning areneda) ja vastupidavus (võime kogemusest õppida, riskida, teha vigu, saadud kogemusi integreerida ja uuesti proovida).

Teksti autor psühholoog, coach Viktoria Saat (jaanuar, 2018). Kättesaadav http://www.personaliuudised.ee/uudised/2018/01/15/kuidas-juht-firma-tulemusi-norgestab